EU-val 2019

1557777418745

Den 26 maj är det EU-val

I EU tas mängder av beslut som påverkar dina möjligheter och din vardag. Det enda sättet för dig att påverka är genom att välja vilka som representerar dig i EU-parlamentet.

Jag kandiderar för Piratpartiet, som kandidat nummer två. En röst på mig är en röst för kunskap, öppenhet och innovation.

Jag vill stärka medborgares röst, forskares röst och småföretagares röst i EU.

Vill du hjälpa mig i min kampanj? Hör av dig!

Email: katarina.stensson@piratpartiet.se
Twitter: @stenssok
Facebook: @katarinaipolitiken
Instagram: @katarinaipolitiken

 

Min Politik

Demokrati & öppenhet

EU behöver bli bättre förankrat i folkviljan. Vissa beslut ska inte  fattas på EU-nivå, utan närmare de människor som berörs. Andra beslut  bör fattas på EU-nivå, till exempel många digitaliseringsfrågor. Där ska  folkets röst höras tydligare än idag.

Konkret bör större lagstiftande makt ges till det folkvalda Europaparlamentet, istället för ministerrådet och kommissionen som inte är direkt valda av medborgarna.

Dessutom måste allt som sker i EU bli mer transparent. Vilka lobbyister deltar i lagstiftningsarbetet och vad sägs i stängda förhandlingar mellan parlamentet, rådet och kommissionen? Jag anser att det är din rätt som medborgare att kunna granska och ställa makthavare till svars för sina handlingar.

EU är ett fredsprojekt, och fri rörlighet, samarbete och ett öppet internet är grundstenar i att vi ska förstå varandra och skapa ett EU där alla får plats.

Slutligen måste vi politiker vara medborgarnas röst i all lagstiftning. Stora industrier och mediakoncerner har pengar att tala för sig själva, jag kommer alltid sätta medborgarnas rättigheter främst. Er rätt att uttrycka er, att ta del av kunskap, ha tillgång till samhällelig service och er rätt till privatliv måste alltid sättas före företags ekonomiska intressen.

Kunskap & kultur

Jag vill jobba för en mer evidensgrundad politik i Bryssel, där  vetenskapens och forskares röster blir hörda mer än företagens  lobbyister. För mig måste all politik vara grundad i kunskap.

Kampen för fri kunskap är central för dagens samhället. Idag finns  många hinder för spridningen av kunskap – till exempel upphovsrätten, genom att skattefinansierad forskning låses in bakom betalväggar. Det gör det omöjligt för forskare i medel- och låginkomstländer att delta i forskarsamhället, och svårt för skolelever, journalister och ja, alla er att ta del av forskningsresultat.

Samtidigt har vi stora möjligheter att använda internet för att sprida  kunskap bättre, där Wikipedia är ett fantastiskt exempel på hur vi genom internet kan samarbeta för allas bästa.

Internet är en enda stor fantastisk kopieringsapparat, som gör kunskap och kultur tillgängligt för alla 4 miljarder människor som är uppkopplade. Knapphet i upplaga är den gamla affärsmodellen för kultur och kunskapsspridning, och den matchar inte alls internet. Istället för att förstöra internet för att behålla utdaterade affärsmodeller behöver kulturskapare, media och förlag hitta nya vägar att fånga värde. Många bra exempel finns redan på att det funkar. Internet bör hållas fritt för att stärka demokrati, kultur, kunskap och utveckling.

Innovation & företagande

Idag har internet blivit monopoliserat. En liten grupp stora plattformsföretag har kontroll över en stor del av kommunikationen på nätet, och använder pengar och data för att stärka sin position. Flera lagar på EU-nivå försämrar ytterligare möjligheterna för små företag att konkurrera med de stora genom byråkrati och otydlig lagstiftning. För att europeiska företag ska kunna växa behövs sund konkurrens på den digitala marknaden.

Strategin för en enhetlig digital marknad (digital single market) bör vara just det, och inte som det i flera fall blivit, olika lagstiftning i olika länder. Småföretag behöver inte mer byråkrati. Jag vill se till att företag kan starta och växa i Europa, genom att optimera lagstiftning för dem snarare än de stora industrierna, nätjättarna och mediekoncernerna.

Tack vare billiga solceller kan fler delar av planeten få tillgång till elektricitet på ett klimatvänligare sätt. Drönare kan möjliggöra snabb  hjälp vid akuta nödsituationer. Självkörande bilar och bussar är på väg  att revolutionera våra transportsystem. Vertikala odlingsytor,  mineralbrytning på asteroider, utrotning av farliga epidemier, genmodifiering för att förhindra genetiska sjukdomar, kvantdatorer och robotar som kan lära sig beteendemönster direkt från människor – framtiden bär på fantastiska möjligheter. Piratpartiet vill att EU ska satsa på forskning och innovationsstöd för att möjliggöra en sådan  framtid, och se till att den kommer alla till gagn.